JellyPages.com

အေျပာအဆုိ ခက္ေၾကာင္း တရားမ်ား…

အႏုမာနသုတ္မွ-

အေျပာအဆုိ ခက္ေၾကာင္း တရားမ်ား…

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ အလုိဆုိး ရွိ၏၊ အလုိဆုိးတို႔၏ အလုိသို႔ လုိက္တတ္၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္း၏ ဤအလုိဆုိး ရွိျခင္း အလုိဆုိးတို႔၏ အလုိသို႔ လုိက္ျခင္း သေဘာသည္လည္း အေျပာအဆုိ ခက္ေၾကာင္းတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ မိမိကုိယ္ကုိ ျမႇင့္တင္တတ္၏၊ သူတစ္ပါးကုိ ႐ႈတ္ခ်တတ္၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္း၏ ဤမိမိကုိယ္ကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္း သူတစ္ပါးကုိ ႐ႈတ္ခ်ျခင္း သေဘာသည္လည္း အေျပာအဆုိ ခက္ေၾကာင္းတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ အမ်က္ ထြက္တတ္၏၊ အမ်က္ လႊမ္းမုိး ခံရ၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္း၏ ဤအမ်က္ထြက္ျခင္း အမ်က္ လႊမ္းမုိးခံရျခင္း သေဘာသည္လည္း အေျပာအဆုိခက္ေၾကာင္းတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ အမ်က္ ထြက္တတ္၏၊ အမ်က္ ထြက္ျခင္း အေၾကာင္းေၾကာင့္ ရန္ၿငိဳး ဖြဲ႕တတ္၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္း၏ ဤအမ်က္ ထြက္ျခင္း အမ်က္ ထြက္ျခင္း အေၾကာင္းေၾကာင့္ ရန္ၿငိဳး ဖြဲ႕ျခင္း သေဘာသည္လည္း အေျပာအဆုိ ခက္ေၾကာင္းတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ အမ်က္ ထြက္တတ္၏၊ အမ်က္ ထြက္ျခင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ အစြဲႀကီး၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္း၏ ဤအမ်က္ထြက္ျခင္း အမ်က္ထြက္ျခင္း အေၾကာင္းေၾကာင့္ အစြဲႀကီးျခင္း သေဘာသည္လည္း အေျပာအဆုိ ခက္ေၾကာင္းတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ အမ်က္ ထြက္တတ္၏၊ အမ်က္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ စကားကုိ ျမြက္ဆုိ တတ္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္း၏ ဤအမ်က္ ထြက္ျခင္း အမ်က္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ စကားကုိ ျမြက္ဆုိျခင္း သေဘာသည္လည္း အေျပာအဆုိ ခက္ေၾကာင္းတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ေစာဒကက ေစာဒနာေသာ္ ေစာဒကကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္း၏ ဤေစာဒကက ေစာဒနာေသာ္ ေစာဒကကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳျခင္းသေဘာသည္လည္း အေျပာအဆုိ ခက္ေၾကာင္းတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ေစာဒကက ေစာဒနာေသာ္ ေစာဒကကုိ ႀကိမ္းေမာင္း၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္း၏ ဤေစာဒကက ေစာဒနာေသာ္ ေစာဒကကုိ ႀကိမ္းေမာင္းျခင္း သေဘာသည္လည္း အေျပာ အဆုိ ခက္ေၾကာင္းတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ေစာဒကက ေစာဒနာေသာ္ ေစာဒကကုိ အျပစ္ျပန္တင္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္း၏ ဤေစာဒကက ေစာဒနာေသာ္ ေစာဒကကုိ အျပစ္ ျပန္တင္ျခင္း သေဘာသည္လည္း အေျပာအဆုိ ခက္ေၾကာင္းတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ေစာဒကက ေစာဒနာေသာ္ ေစာဒကကုိ စကားတစ္မ်ိဳးျဖင့္ စကား တစ္မ်ိဳးကုိ ဖံုးလႊမ္း၏၊ စကားကုိ အပသို႔ လႊဲဖယ္၏၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ျပစ္မွားျခင္း စိတ္ဆုိးျခင္းကုိ ထင္ရွား ျပဳ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္း၏ ဤေစာဒကက ေစာဒနာေသာ္ ေစာဒကကုိ စကား တစ္မ်ိဳးျဖင့္ စကား တစ္မ်ိဳးကုိ ဖံုးလႊမ္းျခင္း စကားကုိ အပသို႔ လႊဲဖယ္ျခင္း အမ်က္ထြက္ျခင္း ျပစ္မွားျခင္း စိတ္ဆုိးျခင္းကုိ ထင္ရွား ျပဳျခင္း သေဘာသည္လည္း အေျပာအဆုိ ခက္ေၾကာင္းတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ေစာဒကက ေစာဒနာေသာ္ ေစာဒကအား ျဖစ္စဥ္ အတၴဳပၸတၱိကုိ ေျပလည္ေအာင္ မေျဖဆုိႏုိင္။ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္း၏ ဤေစာဒကက ေစာဒနာေသာ္ ေစာဒကကုိ မိမိ၏ ျဖစ္စဥ္ အတၴဳပၸတၱိကုိ ေျပလည္ေအာင္ မေျဖဆုိႏုိင္ျခင္း သေဘာသည္လည္း အေျပာအဆုိ ခက္ေၾကာင္းတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ဂုဏ္ေက်းဇူးကုိ ေခ်ဖ်က္ တတ္၏။ ဂုဏ္ၿပိဳင္တတ္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္း၏ ဤဂုဏ္ေက်းဇူးကုိ ေခ်ဖ်က္ျခင္း ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္း သေဘာသည္လည္း အေျပာအဆုိ ခက္ေၾကာင္းတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ မနာလုိတတ္၊ ဝန္တုိ တတ္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္း၏ ဤမနာလုိျခင္း ဝန္တိုျခင္း သေဘာသည္လည္း အေျပာအဆုိ ခက္ေၾကာင္းတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ စဥ္းလဲ တတ္၏၊ လွည့္ပတ္ တတ္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္း၏ ဤစဥ္းလဲျခင္း လွည့္ပတ္ျခင္း သေဘာသည္လည္း အေျပာအဆုိ ခက္ေၾကာင္းတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ခက္ထန္၏၊ အလြန္ ေမာက္မာ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္း၏ ဤခက္ထန္ျခင္း အလြန္ ေမာက္မာျခင္း သေဘာသည္လည္း အေျပာအဆုိ ခက္ေၾကာင္းတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ မိမိအယူကုိ စြဲလန္း တတ္၏၊ ျမဲၿမံစြာ ယူတတ္၏၊ စြန္႔ႏုိင္ခဲ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္း၏ ဤမိမိအယူကုိ စြဲလန္းျခင္း ျမဲၿမံစြာ ယူျခင္း စြန္႔ႏုိင္ခဲျခင္း သေဘာသည္လည္း အေျပာအဆုိ ခက္ေၾကာင္းတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသေဘာတို႔ကုိ အေျပာအဆုိ ခက္ေၾကာင္းတို႔ဟူ၍ ဆုိရ၏။

၅ - အႏုမာနသုတ္ -မွ- သီဟနာဒဝဂ္၊ မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

No comments:

Post a Comment